Bất động sản công nghiệp

Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

Xã Xuân Lai, huyên Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh